kallklart_logo

Publicitetsregler

Yttrande- och tryckfrihet regleras av våra grundlagar.
Som ett frivilligt etiskt komplement till lagarna har Journalistförbundet satt upp ett antal publicitetsregler. Dessa 17 regler ligger till grund för hur vi jobbar på Gotlands Media.

Ge korrekta nyheter

010 OMassmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

020OVar kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

030OLöpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

040OSlå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. oooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooo

Var generös med bemötanden

050OFelaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

060OPublicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen. Respektera den personliga integriteten. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Respektera den personliga integriteten

070OÖverväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

080O Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

090OVisa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

0100OFramhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande. ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Var varsam med bilder

0110OVad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.

0120OBildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. oooooooooooooooooooooooooooo

Hör båda sidor

0130OSträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.

0140OTänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. oooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooo

Var försiktig med namn

0150OÖverväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

0160OOm inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.

0170OObservera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.r oooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooo